ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545
โดยเปิดสอนหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการจากสภาสถาปนิก
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสามารถยื่นขอสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมจากสภาสถาปนิกได้ทันทีเมื่อจบการศึกษา
จุดเด่นของหลักสูตรคือ การบูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง โดยความร่วมมือจากคณะวนศาสตร์ คณะเกษตร และคณะสังคมศาสตร์
เพื่อบ่มเพาะบัณฑิตที่มีความรู้รอบตัวอันหลากหลาย สามารถสร้างสรรค์งานวางผังและออกแบบภูมิทัศน์ได้อย่างยั่งยืน

ข่าวสารและกิจกรรม