เกี่ยวกับเรา

ประวัติภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 และได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร
เป็นภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมในปี พ.ศ.2557 โดยเป็นสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตเป็นลำดับที่ 3 จาก 7 สถาบัน
ที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม ปรัชญาของภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมของเรา เน้นการเรียนการสอนโดยบูรณาการองค์ความรู้หลากหลายสาขาวิชา
และได้รับความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวนศาสตร์ คณะเกษตร และคณะสังคมศาสตร์ รวมทั้งความร่วมมือกับอาจารย์และนักวิชาการไทยและต่างประเทศ
ตลอดจนความร่วมมือกับสมาคมภูมิสถาปนิกแห่งประเทศไทย (TALA) โดยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมอื่นๆของสมาคม
เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานภูมิสถาปัตยกรรม และเครือข่ายของนิสิตนักศึกษาภูมิสถาปัตยกรรม
ขณะนี้ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม กำลังดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในปี พ.ศ. 2562
เพื่อขยายขอบเขตการเรียนรู้และเพิ่มความเข้าใจในงานภูมิสถาปัตยกรรมให้กว้างยิ่งขึ้น โดยการเชื่อมโยงงานวิจัยและการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนและสังคม

วิสัยทัศน์

บูรณาการองค์ความรู้เพื่อการศึกษาภูมิสถาปัตยกรรมที่มีมาตรฐานสากลและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

พันธกิจ

1. ผลิตภูมิสถาปนิกและนักวิชาการที่มีจริยธรรม ใฝ่รู้ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง

2. วิจัยสร้างองค์ความรู้ทางภูมิสถาปัตยกรรมและถ่ายทอดสู่สังคมผ่านการบริการทางวิชาการ

อาจารย์และบุคลากร

ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม

ม.ล. วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์

ประวุฒิ แย้มยลงาม

Sigit  Dwiananto  Arifwidodo

ปาณิทัต รัตนวิจิตร

ชวาพร ศักดิ์ศรี

กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์

ศนิ ลิ้มทองสกุล

พุดตาน จันทรางกูร

อรอำไพ สามขุนทด

นันทชัย ไตรรัตน์วงศ์

อาทิตย์ ลิมปิยากร

นัฐศิพร แสงเยือน

สุวัจนา  สวัสดิ์วงศ์