หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566

ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.)

 • ปรัชญา

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตมุ่งสร้างภูมิสถาปนิกที่เคารพต่อธรรมชาติ มีจริยธรรม มีจิตสำนึก และมีความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถนำไปบูรณาการกับทักษะและความรู้ทางวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมด้วยการออกแบบ วางผัง และร่วมวางแผนจัดการการใช้พื้นที่อย่างยั่งยืน

 • วัตถุประสงค์
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจิตสำนึกสาธารณะ มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ใส่ใจในการอนุรักษ์ สภาพแวดล้อม มีคุณธรรมพร้อมด้วยทักษะและความรู้ในการประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมในระดับมาตรฐานสากล และเป็นผู้ยึดมั่นในจริยธรรมการประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของเอกลักษณ์ท้องถิ่น สามารถประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาการและวิถีชีวิตสมัยใหม่ สามารถปฏิบัติวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของแต่ละพื้นที่ เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
  • เพื่อพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการ ประสานองค์ความรู้กับการปฏิบัติวิชาชีพ การบริการสังคม และงานวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพที่เท่าทันสถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและความต้องการของสังคม บนพื้นฐานแนวคิดการรักษาสภาพแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • จำนวนหน่วยกิต                                                                                                                                           
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 162  หน่วยกิต
 • แผนการศึกษา
  จำนวน 2 แผน ได้แก่ แผนที่ 1 ฝึกงาน แผนที่ 2 สหกิจศึกษา(วิชาเฉพาะเลือก)
 • ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
  PLO1: สามารถวางผังและออกแบบงานภูมิทัศน์ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์โดยบูรณาการความรู้เพื่อตอบโจทย์ทางภูมิสถาปัตยกรรม
  PLO2: สามารถออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมโดยคำนึงถึงบริบทสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและจรรยาบรรณวิชาชีพ
  PLO3: สามารถนำเสนอผลงานการออกแบบและใช้สื่อดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม
  PLO4: สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับสาขาวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางภูมิสถาปัตยกรรม

รายละเอียดหลักสูตร

ชั้นปีที่ 1

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปีที่ 1
YLO 1.1 สามารถออกแบบเบื้องต้นและออกแบบอาคารขนาดเล็กได้
YLO 1.2 สามารถออกแบบก่อสร้างอาคารขนาดเล็กได้
YLO 1.3 มีทักษะในการเสนอผลงานด้วยเครื่องมือ

ภาคการศึกษาต้น

 • 01241112 มูลฐานการออกแบบและองค์ประกอบศิลปะเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม (2)
 • 01241113 ปฏิบัติการออกแบบทางองค์ประกอบศิลปะเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม (4)
 • 01240115 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม (3)
 • 01240121 วัสดุและการก่อสร้าง I (3)
 • 01999031  มรดกอารยธรรมโลก  (3)
 • 01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (2)
 • ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา  (3)
 • วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข (3)
 • รวม 20 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

 • 01241114 หลักการออกแบบเบื้องต้นในงานภูมิสถาปัตยกรรม (2)
 • 01241115 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์เบื้องต้น (4)
 • 01240122 วัสดุและการก่อสร้าง II (3)
 • 01241111  การแสดงแบบภูมิสถาปัตยกรรม (2)
 • วิชาศึกษาทั่วไป วิชาภาษาไทย (3)
 • 01175xxx   กิจกรรมพลศึกษา (1)
 • วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก (3)
 • รวม 17 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปีที่ 2
YLO 2.1 สามารถออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมขนาดเล็กได้
YLO 2.2 สามารถออกแบบก่อสร้างองค์ประกอบภูมิสถาปัตยกรรมขนาดเล็กและงานระบบสาธารณูปโภคในงานภูมิสถาปัตยกรรมได้
YLO 2.3 นำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
YLO 2.4 สามารถเลือกใช้วัสดุพืชพรรณในงานภูมิสถาปัตยกรรม

ภาคการศึกษาต้น

 • 01007438 วัสดุพืชพรรณ (3)
 • 01241211 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม I  (4)
 • 01241214 ทฤษฎี แนวคิด และเกณฑ์ในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม (2)
 • 01241231    การออกแบบก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม I (2)
 • 01241241 ประวัติศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรมในโลกตะวันตก (2)
 • 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา (1)
 • วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ (3)
 • รวม 17 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

 • 01241212    การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม II  (4)
 • 01241213  พืชพรรณกับการออกแบบ (3)
 • 01241232    การออกแบบก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม II (3)
 • 01241242 อารยธรรมโบราณและภูมิสถาปัตยกรรมในโลกตะวันออก (2)
 • 01241261  กระบวนการวิเคราะห์ในงานภูมิสถาปัตยกรรม (3)
 • 01241271 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานภูมิสถาปัตยกรรม (3)
 • รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปีที่ 3
YLO 3.1 สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมขนาดกลาง ที่มีสภาพแวดล้อมซับซ้อนอย่างยั่งยืน
YLO 3.2 สามารถออกแบบก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมที่มีความจำเพาะ ในระบบโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว
YLO 3.3 ประยุกต์ความรู้ด้านนิเวศวิทยาและมีจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการวางผังและออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

ภาคการศึกษาต้น

 • 01241311 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม III  (4)
 • 01241313 การออกแบบร่างองค์ประกอบงานภูมิสถาปัตยกรรม (1)
 • 01241331    การออกแบบก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม III  (2)
 • 01241351 การเลือกใช้และดูแลรักษาพืชพรรณในงานภูมิสถาปัตยกรรม  (2)
 • วิชาศึกษาทั่วไป วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์  (1)
 • วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ  (3)
 • วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา  (3)
 • รวม 16 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

 • 01241312  การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม IV (4)
 • 01241314 การออกแบบร่างรายละเอียดงานภูมิสถาปัตยกรรม  (1)
 • 01241332 การออกแบบก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม IV  (3)
 • 01241363    นิเวศวิทยาภูมิทัศน์   (2)
 • 01241371 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่องานภูมิสถาปัตยกรรมและการวางผัง (3)
 • วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข   (2)
 • รวม 15 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปีที่ 4 

YLO 4.1 สามารถสร้างกระบวนการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่หรือมีบริบทซับซ้อน ทั้งในพื้นที่เมืองและธรรมชาติ
YLO 4.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้สู่มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพได้

ภาคการศึกษาต้น

 • 01241411 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม V (4)
 • 01241413 การออกแบบร่างงานภูมิสถาปัตยกรรมขนาดเล็ก  (1)
 • 01241441 การวางผังและออกแบบพื้นที่เปิดโล่งในเมือง     (2)
 • 01241453 การออกแบบก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม V  (2)
 • 01241461 นิเวศวิทยาภาคสนามเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม   (1)
 • 01241462 การวางผังเชิงนิเวศ (3)
 • วิชาเลือกเสรี  (3)
 • รวม 16 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

 • 01241412  การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม VI (4)
 • 01241445 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (2)
 • 01241451 การประมาณค่าก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม (2)
 • 01241497 สัมมนา (1)
 • วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา (3)
 • วิชาเฉพาะเลือก (2)
 • รวม 14 หน่วยกิต

———-แผน 2 (วิชาเลือกเฉพาะสหกิจศึกษา)———-

 • 01241412  การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม VI (4)
 • 01241445 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (2)
 • 01241451 การประมาณค่าก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม (2)
 • 01241497 สัมมนา (1)
 • วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา (3)
 • วิชาเฉพาะเลือก (2)
 • วิชาเลือกเสรี (3)***
 • รวม 17 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 5

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปีที่ 5
YLO 5.1 สามารถบูรณาการความรู้ เน้นกระบวนการคิด ทักษะการวิเคราะห์และการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
YLO 5.2 สามารถปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

ภาคการศึกษาต้น

 • วิชาเฉพาะเลือก (6)
 • วิชาเลือกเสรี  (3)
 • รวม 9 หน่วยกิต

———-แผน 2 (วิชาเลือกเฉพาะสหกิจศึกษา)———-

 • 01241590 สหกิจศึกษา (6)***
 • รวม 6 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

 • 01241552 การปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม  (2)
 • 01241599   วิทยานิพนธ์ (12)
 • รวม 14 หน่วยกิต