นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการรายวิชานิเวศวิทยาภาคสนามและการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมV

เมื่อวันที่ 2-5 กันยายน 2565 รศ.ดร. ศนิ ลิ้มทองสกุล ผศ.ดร.ชวาพร ศักดิ์ศรี และ อ.ดร.นัฐศิพร แสงเยือน
คณาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการรายวิชานิเวศวิทยาภาคสนามและการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 5 โดยนิสิตได้ทำเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนี้
1. เรียนรู้ระบบนิเวศป่าดิบแล้งและป่าดิบเขา ผ่านกิจกรรมไนท์ซาฟารี และการสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยมีวิทยากรจากกรมอุทยานผู้เชี่ยวชาญ
ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
2. เรียนรู้กระบวนการจัดการพรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรมจาก บริษัท Green Space จำกัด
และแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อกิจกรรมนันทนาการภายในโครงการ Esc base camp เขาใหญ่ ปราจีนบุรี
3. นิสิตทำการสำรวจข้อมูลสำหรับโครงการออกแบบ วางผังภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำในจังหวัดปราจีนบุรี
4. นิสิตได้นำเสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงอุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ กับ ผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองเก่า และอบต.เมืองเก่า
ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบเพื่อมุ่งเน้นการรักษาอัตลักษณ์ความเป็นพื้นที่หน่วงน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัด
ควบคู่ไปกับการตอบสนองกิจกรรมนันทนาการและการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับจังหวัดปราจีนบุรี
โดยดำเนินการภายใต้โครงการเรียนร่วมสร้าง ระหว่างภาควิชาและหน่วยงานภายนอก
เพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนและตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

Comments are closed.