หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.)

 • ปรัชญา

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตมุ่งสร้างภูมิสถาปนิกที่เคารพต่อธรรมชาติ มีจริยธรรม มีจิตสำนึก และมีความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถนำไปบูรณาการกับทักษะและความรู้ทางวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมด้วยการออกแบบ วางผัง และร่วมวางแผนจัดการการใช้พื้นที่อย่างยั่งยืน

 • วัตถุประสงค์
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจิตสำนึกสาธารณะ มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ใส่ใจในการอนุรักษ์ สภาพแวดล้อม มีคุณธรรมพร้อมด้วยทักษะและความรู้ในการประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมในระดับมาตรฐานสากล และเป็นผู้ยึดมั่นในจริยธรรมการประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของเอกลักษณ์ท้องถิ่น สามารถประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาการและวิถีชีวิตสมัยใหม่ สามารถปฏิบัติวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของแต่ละพื้นที่ เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
  • เพื่อพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการ ประสานองค์ความรู้กับการปฏิบัติวิชาชีพ การบริการสังคม และงานวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพที่เท่าทันสถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและความต้องการของสังคม บนพื้นฐานแนวคิดการรักษาสภาพแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • จำนวนหน่วยกิต                                                                                                                                           
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 162  หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร

ชั้นปีที่ 1

การออกแบบ 2 มิติ 3 มิติ 4 มิติ การออกแบบที่ว่าง โครงสร้างและเทคนิคการสื่อความหมาย การออกแบบงานศิลปะและอุตสาหกรรมที่คำนึงถึงแนวความคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รวมถึงปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน โดยใช้สัดส่วนและพฤติกรรมของมนุษย์ การออกแบบส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรม รูปทรง
การจัดที่ว่างและการวางผังบริเวณของอาคารพักอาศัยที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเขตร้อนชื้น โครงสร้างและความงามของอาคาร รวมถึงการสร้างความยั่งยืนต่อสภาพแวดล้อม

ภาคการศึกษาต้น

 • 01240111  มูลฐานการออกแบบ (2)
 • 01240113  ปฏิบัติการออกแบบ  (4)
 • 01240115  การเขียนแบบสถาปัตยกรรม  (2)
 • 01240121  พื้นฐานการก่อสร้างและการก่อสร้างด้วยไม้  (3)
 • 01999031  มรดกอารยธรรมโลก  (3)
 • ภาษาต่างประเทศ  (3)

ภาคการศึกษาปลาย

 • 01240112   มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม (2)
 • 01240114   การออกแบบสถาปัตยกรรม I (4)
 • 01240122  การก่อสร้างด้วยคอนกรีตและวัสดุอาคาร (3)
 • 01241111    การแสดงแบบภูมิสถาปัตยกรรม (1)
 • 01999021  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (3)
 • 01175xxx   กิจกรรมพลศึกษา (1)
 • วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มสังคมศาสตร์ (3)
ชั้นปีที่ 2

ปฏิบัติการในการออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นฐาน บ้านพักอาศัย และอาคารสาธารณะขนาดเล็ก การจัดผังบริเวณและการจัดที่ว่างของอาคารที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเขตร้อน
และปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมขั้นต้น การออกแบบและวางผังสภาพแวดล้อมขนาดเล็ก สวนบ้านพักอาศัย ศูนย์ชุมชนและกลุ่มอาคารสาธารณะขนาดเล็ก
ที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมมนุษย์และเคารพต่อสภาพแวดล้อม

ภาคการศึกษาต้น

 • 01007438 วัสดุพืชพรรณ (3)
 • 01240213 การออกแบบสถาปัตยกรรม II (4)
 • 01240217 การออกแบบร่างสถาปัตยกรรม I (2)
 • 01240261 การออกแบบตามสภาวะแวดล้อมในเขตร้อน (2)
 • 01241231 การออกแบบก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม I (2)
 • 01241241 ประวัติศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรม (2)
 • 01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และชีวิต (3)
 • 01175xxx  กิจกรรมพลศึกษา (1)

ภาคการศึกษาปลาย

 • 01240282   ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม I (2)
 • 01241211    การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม I (4)
 • 01241213   พืชพรรณกับการออกแบบ (1หน่วยกิต)
 • 01241232   การออกแบบก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม II (2)
 • 01241251   การเลือกใช้และดูแลรักษาพืชพรรณในงานภูมิสถาปัตยกรรม (3)
 • 01241261   การวิเคราะห์พื้นที่โครงการ (3)
 • 01241271   การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานภูมิสถาปัตยกรรม (3)
ชั้นปีที่ 3

ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมขั้นต้นในสภาพแวดล้อมที่ไม่ซับซ้อน การออกแบบระบบสัญจรและสภาพแวดล้อมในโครงการที่พักตากอากาศ
การออกแบบและวางผังโครงการจัดสรรที่ดิน ศูนย์กีฬา สวนสาธารณะ สถาบัน การฝึกฝนการพัฒนาแนวคิด เช่น โครงการสวนสนุก สวนสัตว์ และสวนพฤกษศาสตร์
รวมถึงการปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมขั้นกลางในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน การออกแบบระบบสัญจร การปรับระดับพื้นที่ การออกแบบระบบระบายน้ำ การออกแบบสภาพแวดล้อม
การศึกษากฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดพิเศษต่างๆ ตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาคการศึกษาต้น

 • 01241311  การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม II (4)
 • 01241313  การออกแบบร่างองค์ประกอบงานภูมิสถาปัตยกรรม (1)
 • 01241331  การออกแบบก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม III (3)
 • 01241341  แนวคิดในงานภูมิสถาปัตยกรรม (2)
 • 01241362  เทคนิคการวิเคราะห์ภูมิทัศน์  (2)
 • วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มสังคมศาสตร์  (3)
 • ภาษาต่างประเทศ  (3)

ภาคการศึกษาปลาย

 • 01241312   การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม III (4)
 • 01241314   การออกแบบร่างรายละเอียดงานภูมิสถาปัตยกรรม (1)
 • 01241332  การออกแบบก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม IV (3)
 • 01241363  นิเวศวิทยาภูมิทัศน์  (2)
 • 01999032  ไทยศึกษา  (3)
 • ภาษาต่างประเทศ  (3)
 • วิชาเฉพาะเลือก  (2)
ชั้นปีที่ 4

ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมขั้นกลาง การออกแบบเพื่อความยั่งยืนและการอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่ที่มีคุณค่า
ทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน การอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่ง การอนุรักษ์พื้นที่เพื่อการเกษตร การฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม และการวางผังเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
รวมถึงการออกแบบและวางผังภูมิทัศน์เมือง ภูมิทัศน์ริมน้ำ และพื้นที่ประวัติศาสตร์ โดยการเลือกอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเมืองตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาคการศึกษาต้น

 • 01240441  การออกแบบและวางผังเมืองอย่างยั่งยืน (2)
 • 01241411  การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม IV (4)
 • 01241413  การออกแบบร่างงานภูมิสถาปัตยกรรมขนาดเล็ก (1)
 • 01241453  การออกแบบก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม V (2)
 • 01241461  นิเวศวิทยาภาคสนามเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม (1)
 • 01241471  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานภูมิสถาปัตยกรรม (3)
 • วิชาเลือกเสรี  (3)

ภาคการศึกษาปลาย

 • 01241412   การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม V (4)
 • 01241445  ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (2)
 • 01241451  การประมาณค่าก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม (2)
 • 01241462  การวางผังเชิงนิเวศ (3)
 • 01308311  อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (3)
 • วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มสังคมศาสตร์ (2)
 • วิชาเฉพาะเลือก (2)
ชั้นปีที่ 5

การค้นคว้าข้อมูลอย่างเข้มข้นจากประเด็นที่นิสิตสนใจ นำไปสู่การกำหนดขอบเขตโครงการที่ศึกษาและออกแบบ โดยมีข้อพิจารณาด้านสภาพแวดล้อม ความเป็นไปได้ของโครงการ กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การเลือกที่ตั้ง การศึกษาเปรียบเทียบโครงการประเภทเดียวกัน การจัดการและการออกแบบสภาพแวดล้อมยั่งยืน การกำหนดรายละเอียดและความต้องการของโครงการ แนวคิดในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม เป็นข้อมูลเพื่อนำไปออกแบบ แสดงแบบผลงานขั้นสุดท้าย

ภาคการศึกษาต้น

 • 01241452  การปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม (2)
 • 01241551  งานร่วมปฏิบัติการวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม (1)
 • 01241597  สัมมนา
 • 01241598 โครงงานวิทยานิพนธ์ (3)
 • วิชาเฉพาะเลือก (2)

ภาคการศึกษาปลาย

 • 01241599   วิทยานิพนธ์ (9)
 • วิชาเลือกเสรี (3)