ผศ.ดร.ศรันย์ สมันตรัฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D. (Built Environment), Kasetsart University

M.Sc.(Appropriate Technology), Faculty of Environment and Resources study, Mahidol University

B.Arch. Silpakorn University

ความสนใจ

Saran’s researches interests in transition,morphology  Vernacular Landscape Architecture,Cultural Landscape , Archeological Socio-Politic Anthropology of Place.

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

สถานภาพงาน

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภมูิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • อาจารย์พิเศษ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อาจารย์พิเศษ  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อาจารย์พิเศษ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • อาจารย์พิเศษ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ติดต่อ

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร : o2-942-8960 ต่อ 306

แฟกซ์ : 02-940-5413

อีเมล์ : saran10600@gmail.com