ผลงานและวิจัย

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมมีบทบาทในการวิจัยและบริการวิชาการโดยถือเป็นภารกิจที่สำคัญในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม
รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลายของคณาจารย์ในภาควิชาฯ รวมถึงนิสิต ก่อให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มวิจัย 6 กลุ่มในปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ กลุ่มวิจัยวางผังภูมิทัศน์เชิงนิเวศ กลุ่มวิจัยภูมิทัศน์เพื่อชีวิตกระฉับกระเฉง กลุ่มวิจัยภูมิทัศน์ทางหลวง กลุ่มวิจัยภูมิทัศน์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะ กลุ่มวิจัยโครงข่ายเชิงนิเวศ และกลุ่มวิจัยภูมิทัศน์เมือง

LANDSCAPE  ECOLOGICAL  PLANNING  LAB

Our main priority is to advance landscape research using geo-informatics technology to contribute towards ecological…

รายละเอียด…

CENTER  FOR  ACTIVE  LANDSCAPE

Active landscape is a research center developed at Department of Landscape Architecture, Kasetsart University in Bangkok, Thailand.

รายละเอียด…

HIGHWAY  LANDSCAPE

Highway landscape group is the collaboration of faculty members between the Department of Landscape Architecture….

รายละเอียด…

กลุ่มวิจัยภูมิทัศน์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะ

กลุ่มวิจัยภูมิทัศน์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะมุ่งสู่การเชื่อมโยงความรู้จากโลกแห่งการศึกษาวิจัยไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์สาธารณะ ภายใต้กรอบการทำงานด้านการออกแบบภูมิทัศน์ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะ…..

รายละเอียด…

กลุ่มวิจัยโครงข่ายเชิงนิเวศ

กลุ่มวิจัยโครงข่ายเชิงนิเวศมุ่งเน้นเรื่องการเชื่อมโยงความรู้จากการศึกษาวิจัยไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์สาธารณะ ภายใต้กรอบการทำงานด้านการวางผังออกแบบภูมิทัศน์ที่คำนึงถึงการบริหารจัดการน้ำฝน…

รายละเอียด…

กลุ่มวิจัย ภูมิทัศน์เมือง

กลุ่มวิจัยภูมิทัศน์เมืองมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนากายภาพเมืองอย่างยั่งยืน ส่งเสริมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเมืองไปพร้อม ๆ กัน หัวข้องานวิจัยที่กลุ่มสนในได้แก่ …..

รายละเอียด…

ผลงานของนิสิต

ผลงานของนิสิตเป็นผลลัพธ์จากกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ผลงานออกแบบโครงการภูมิสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย จากสตูดิโอออกแบบขั้นพื้นฐานจนถึงระดับขั้นสูงในวิชาการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมและวิทยานิพนธ์ เผยให้เห็นถึงพัฒนาการของนิสิตในด้านทักษะของการออกแบบและนำเสนอผลงาน