Local Adaptation to Flood Risks under ClimateChange Threats: A Case Study of Peri-urbanCommunity in Mega-city, Pathum Thani

โครงการวิจัยการปรับตัวของชุมชนต่อภัยน้ำท่วมภายใต้การคุกคามของสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง: กรณีศึกษาชุมชนชานเมืองมหานคร จังหวัดปทุมธานี

สรุปเนื้อหาโครงการ

โครงการวิจัยเพื่อสร้างขีดความสามารถชุมชนในการปรับตัวต่ออุทกภัยภายใต้สภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
ในพื้นที่เสี่ยง 2 ตำบล ของจังหวัดปทุมธานี
มุ่งศึกษาปัจจัยเสริมและอุปสรรคของแนวทางการปรับตัวจากฐานชุมชนในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท
ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสอบถาม และจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับชุมชนและเจ้าหน้าที่ อปท.
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงและความจำเป็นในการวางแผนระยะยาว
สร้างแนวทางและกลไกในการปรับตัวจากฐานชุมชน
โดยเสนอแนะบทบาทของภาคครัวเรือนและภาครัฐทั้งระดับท้องถิ่นและในระดับนโยบาย


สนใจดาวน์โหลด PDF

Comments are closed.