รางวัลชมเชย รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี ภูมิสถาปัตยกรรม

TOYARCH 2023: รางวัลชมเชยวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี ภูมิสถาปัตยกรรม

ขอแสดงความยินดีกับผลงานวิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรม โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์เพื่อเรียนรู้ธรณีวิทยาและการอยู่ร่วมกัน ท้องทะเลดึกดำบรรพ์บ้านโภชน์ อุทยานธรณีเพชรบูรณ์
โดย เจนวิทย์ ปุราชะกา บัณฑิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ได้รับรางวัลชมเชย
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี ภูมิสถาปัตยกรรม จากสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

Comments are closed.