Local Adaptation to Flood Risks under ClimateChange Threats: A Case Study of Peri-urbanCommunity in Mega-city, Pathum Thani

โครงการวิจัยการปรับตัวของชุมชนต่อภัยน้ำท่วมภายใต้การคุกคามของสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง: กรณีศึกษาชุมชนชานเมืองมหานคร จังหวัดปทุมธานี สรุปเนื้อหาโครงการ โครงการวิจัยเพื่อสร้างขีดความสามารถชุมชนในการปรับตัวต่ออุทกภัยภายใต้สภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ในพื้นที่เสี่ยง 2 ตำบล ของจังหวัดปทุมธานี มุ่งศึกษาปัจจัยเสริมและอุปสรรคของแนวทางการปรับตัวจากฐานชุมชนในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสอบถาม และจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับชุมชนและเจ้าหน้าที่ อปท. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงและความจำเป็นในการวางแผนระยะยาว สร้างแนวทางและกลไกในการปรับตัวจากฐานชุมชน โดยเสนอแนะบทบาทของภาคครัวเรือนและภาครัฐทั้งระดับท้องถิ่นและในระดับนโยบาย สนใจดาวน์โหลด PDF Read more