หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.สถ.ม.)

ผู้เรียนสามารถเป็นนักวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม

ที่เข้าใจศาสตร์ด้านการออกแบบและจัดการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยืน

โดยใช้ทักษะจากสาขาวิชาที่หลากหลายบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น ๆได้

  • ปรัชญา

เชื่อมั่นในการสร้างองค์ความรู้รวมทั้งการสร้างนักวิจัยด้านภูมิสถาปัตยกรรมที่มีพื้นฐานความรู้และทักษะจากสาขาวิชาที่หลากหลาย ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจศาสตร์ด้านการออกแบบและจัดการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยืน

  • วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างมหาบัณฑิตทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมที่เป็นนักวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมที่บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ

  • จำนวนหน่วยกิต                                                                                                                                           
    ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  เป็นระบบทวิภาค ระยะเวลา 2 ปี

รายละเอียดหลักสูตร

กำหนดการเปิดสอน: ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เปิดภาคเรียนวันที่ 10 มกราคม 2565)

ชื่อหลักสูตร                    

ภาษาไทย                     ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ                Master of Landscape Architecture

ชื่อย่อ                            ภ.สถ.ม.

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ      M.L.A.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต        เป็นระบบทวิภาค ระยะเวลา 2 ปี

แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต        เป็นระบบทวิภาค ระยะเวลา 2 ปี

รายละเอียดหลักสูตร ภ.สถ.ม.
<<หลักสูตร ภ.สถ.ม. ปีการศึกษา 2564  >>

สมัครได้แล้ววันนี้ !!!