ผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 5

การค้นคว้าข้อมูลอย่างเข้มข้นจากประเด็นที่นิสิตสนใจ นำไปสู่การกำหนดขอบเขตโครงการที่ศึกษาและออกแบบ โดยมีข้อพิจารณาด้านสภาพแวดล้อม ความเป็นไปได้ของโครงการ กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การเลือกที่ตั้ง การศึกษาเปรียบเทียบโครงการประเภทเดียวกัน การจัดการและการออกแบบสภาพแวดล้อมยั่งยืน การกำหนดรายละเอียดและความต้องการของโครงการ แนวคิดในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม  เป็นข้อมูลเพื่อนำไปออกแบบ แสดงแบบผลงานขั้นสุดท้าย