ผศ.ดร. ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D., Science and Technology Studies (2557)  มหาวิทยาลัยน็อตติ้งแฮม สหราชอาณาจักร

DPEA, Jardins Historiques, Patrimoine et Paysage (2543)  โรงเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์ชั้นสูงแห่งแวร์ซาย ประเทศฝรั่งเศส

ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) (1996)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ความสนใจ

การออกแบบและจัดการภูมิทัศน์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะ การออกแบบภูมิทัศฯเพื่อผู้สูงอายุและเด็ก ภูมิทัศน์ในสถานพยาบาล ภูมิทัศน์-อัตลักษณ์-สุขภาวะ ภูมิทัศน์เพื่อการพักผ่อนและภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์และแนวคิดในงานภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์ทำงานและพื้นฐานการศึกษาของธนาศรีเกี่ยวข้องกับการเข้าใจความหมายและการสะท้อนวิถีชีวิตลงในงานภูมิทํสน์ของไทย ทั้งภูมิทัศน์ในอดีตและร่วมสมัย ธนาศรีมีประสบการณ์ทำงานด้านการจัการ วางผังและออกแบบภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลหลายโครงการ นอกจากนี้ในปัจจุบันยังทำงานในหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกำลังดำเนินโครงการซึ่งได้รับทุนสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อยู่สองโครงการ มีโรงพยาบาลชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่า 10 แห่ง นอกจากนี้ธนาศรียังทำงานวิจัยเกี่ยวข้องกับภูมิทํศน์เพื่อการพักผ่อนและท่องเที่ยว ในทุกการดำเนินงานศึกษาวิจัยทางภูมิทัศน์ธนาศรีให้ความสนใจในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์บุคคล อัตลักษณ์สถานที่ และสุขภาวะ วิชาที่สอนหลักคือวิชาที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะ รวมทั้งวิชาด้านประวัติศาสตร์และแนวคิดในงานภูมิสถาปัตยกรรม ธนาศรีเขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับการออกแบบสวน

ดาวน์โหลดประวัติและผลงาน >>>

ติดต่อ

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร : o2-942-8960 ต่อ 306

แฟกซ์ : 02-940-5413

อีเมล์ : tanasineng@hotmail.com