บริษัท แลนด์สเคป อาร์คิเทค 49 จำกัด (L49) มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบพระคุณ คุณปรีดาพนธ์ บัณฑิตยานนท์ และคุณอารักษ์ อุยยามะพันธุ์ ผู้บริหารบริษัท แลนด์สเคป อาร์คิเทค 49 จำกัด (L49) ที่ได้เดินทางมาด้วยตนเองพร้อมศิษย์เก่าของภาควิชาและนิสิตฝึกงานเพื่อมอบทุนการศึกษา และหนังสือรวบรวมผลงานในวาระครบรอบ 30 ปี ของบริษัท L49 “Embracing the Landscape” #L49 #Embracing_the_Landscape #ทุนการศึกษา #ภูมิสถาปัตย์เกษตร Read more

Local Adaptation to Flood Risks under ClimateChange Threats: A Case Study of Peri-urbanCommunity in Mega-city, Pathum Thani

โครงการวิจัยการปรับตัวของชุมชนต่อภัยน้ำท่วมภายใต้การคุกคามของสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง: กรณีศึกษาชุมชนชานเมืองมหานคร จังหวัดปทุมธานี สรุปเนื้อหาโครงการ โครงการวิจัยเพื่อสร้างขีดความสามารถชุมชนในการปรับตัวต่ออุทกภัยภายใต้สภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ในพื้นที่เสี่ยง 2 ตำบล ของจังหวัดปทุมธานี มุ่งศึกษาปัจจัยเสริมและอุปสรรคของแนวทางการปรับตัวจากฐานชุมชนในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสอบถาม และจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับชุมชนและเจ้าหน้าที่ อปท. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงและความจำเป็นในการวางแผนระยะยาว สร้างแนวทางและกลไกในการปรับตัวจากฐานชุมชน โดยเสนอแนะบทบาทของภาคครัวเรือนและภาครัฐทั้งระดับท้องถิ่นและในระดับนโยบาย สนใจดาวน์โหลด PDF Read more

Master of Landscape Architecture

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ปริญญาโท Thai version MLA English Version สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  la.kasetsart@gmail.com Read more

CLIP VDO ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

CLIP VDO ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตในเบื้องต้นให้นิสิต โดยเฉพาะน้องๆที่สนใจจะสมัครสอบเข้ามาเรียนกับเรา เพื่อทำความเข้าใจในเบื้องต้นว่าเราเรียนอะไรกันบ้าง และ มาชมตัวอย่างผลงานนิสิตทั้ง 5 ชั้นปี ของเราในคลิปวิดีโอได้เลยค่ะ หากมีข้อติชม สงสัย ติดต่อที่ FB : Land Arch KU หรือ ช่อง Suggestion ในหน้า Contact us ได้เลยค่ะ Read more
<nav class="navigation pagination" role="navigation"> <h2 class="screen-reader-text">Posts navigation</h2> <div class="nav-links"><span class='page-numbers current'>1</span> <a class='page-numbers' href='http://www.land.arch.ku.ac.th/en/category/news-en/page/2/'>2</a> <span class="page-numbers dots">…</span> <a class='page-numbers' href='http://www.land.arch.ku.ac.th/en/category/news-en/page/6/'>6</a> <a class="next page-numbers" href="http://www.land.arch.ku.ac.th/en/category/news-en/page/2/">Next</a></div> </nav>