บริษัท แลนด์สเคป อาร์คิเทค 49 จำกัด (L49) มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบพระคุณ คุณปรีดาพนธ์ บัณฑิตยานนท์ และคุณอารักษ์ อุยยามะพันธุ์ ผู้บริหารบริษัท แลนด์สเคป อาร์คิเทค 49 จำกัด (L49) ที่ได้เดินทางมาด้วยตนเองพร้อมศิษย์เก่าของภาควิชาและนิสิตฝึกงานเพื่อมอบทุนการศึกษา และหนังสือรวบรวมผลงานในวาระครบรอบ 30 ปี ของบริษัท L49 “Embracing the Landscape” #L49 #Embracing_the_Landscape #ทุนการศึกษา #ภูมิสถาปัตย์เกษตร Read more